Handige informatie

Rekeningnummer Kinderopvang Purmerend:
NL73ABNA0489828973

Pedagogische en praktische informatie
Speciaal voor ouders hebben wij alle belangrijke informatie bij elkaar gezet in een handig informatieboekje. Het geeft u informatie wat u van ons mag verwachten en waar wij voor staan. Wij starten met een uitleg over ons pedaogisch beleid, het uitgangspunt voor het dagelijks handelen van onze pedagogisch medewerkers. Daarna volgt allerhande praktische informatie die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op de opvang. Zodat u weet wat de afspraken zijn die voor het starten van de opvang, tijdens de opvang, voor het wijzigen van de opvang en het beëindigen van de opvangplaats van uw kind belangrijk zijn.

Pedagogische en praktische informatie kinderdagverblijven

Pedagogische en praktische informatie peuteropvang

Pedagogische en praktische informatie buienschoolse opvang

Voedingsbeleid
Lees hier ons voedingsbeleid: minder zoet en minder zout!

We hebben ook een traktatiebeleid geformuleerd. Leuke gezonde suggesties vindt u op www.gezondtrakteren.nl

Sluitingsdagen 2017 - 2018
Onze kinderdagverblijven en de BSO-locaties zijn in 2017 en 2018 gesloten op de reguliere feestdagen.  
Klik hier voor het overzicht van 2018.

Onze peuteropvanglocaties zijn gesloten tijdens de reguliere feestdagen en schoolvakanties.
Klik hier voor het overzicht van 2017-2018. 

Sluitingsdagen basisscholen 
Wij volgen de sluitingsdagen per basisschool. Deze sluitingsdagen vindt u terug in de digitale ouderportal en de app. 

Voorwaarden
Voor de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang volgt Kinderopvang Purmerend de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Kinderopvang. Hiervan is ook een Engelse versie.

Daarnaast heeft Kinderopvang Purmerend:  

Aanvullende voorwaarden kinderdagverblijven

Reglement peuteropvang

Aanvullende voorwaarden BSO

Wat te doen als uw kind ziek is? 
Een ziek kind wil natuurlijk het liefst thuis zijn, bij mama of papa.
Kinderopvang Purmerend hanteert daarom een ziektebeleid.

Vierogenprincipe 
Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Iedere houder van een kindercentrum organiseert vanaf 1 juli 2013 de dagopvang en vanaf 1 juli 2015 de peuterspeelzalen op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
In overleg met de gezamenlijke oudercommissies van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben wij een aantal maatregelen genomen die u hier kunt lezen.

Medezeggenschap ouders
Elke locatie heeft een oudercommissie (OC). De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de kinderen en de  ouders. De OC-leden praten met elkaar en adviseren over bijvoorbeeld het pedagogisch werkplan, het voedingsbeleid, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatier. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan op de locatie van uw kind aan voor de vrijwillige functie van lid van de oudercommissie. Meer uitleg over de oudercommissie vindt u hier.

Klachten en suggesties

Wij doen ons best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Ook heeft u misschien wel suggesties om zaken te verbeteren. U kunt dan de locatiemanager of de pedagogisch medewerkers benaderen om uw probleem of idee te bespreken. Wij nemen elke suggestie serieus, zodat wij onze dienstverlening blijvend kunnen verbeteren. Wij doen er alles aan om uw vraag zo snel mogelijk op te beantwoorden. Het kan natuurlijk zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen een klacht in te dienen. Daarvoor hebben we de Regeling suggesties en klachten. Voor ouders zijn er diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken bijvoorbeeld met de betrokken medewerker en diens leidinggevende. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kan de ouder via een online klachtenformulier een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Kinderopvang Purmerend. Als u niet tevreden bent met de definitieve oplossing die Kinderopvang Purmerend u aanbiedt, kunt u zich daarna wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. In de Regeling suggesties en klachten kunt u precies lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Privacy
Wij hebben een Privacyreglement gebaseerd op Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het reglement verschaffen wij duidelijkheid over de wijze waarop Kinderopvang Purmerend omgaat met de registratie van persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal. In het privacyreglement is tevens aangegeven onder welke voorwaarden deze gebruikt mogen worden. 

Digitaal ouderportaal
Wij informeren onze ouders via het digitale ouderportaal, waarvoor ouders een inlogcode ontvangen. Wij vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden over de activiteiten op de groep van hun kind. Door het tonen van foto’s, video’s en berichten van de medewerkers krijgen ouders zicht op wat hun kind allemaal meemaakt op de opvang. Daarnaast willen we graag dat ouders goede toegang hebben tot hun voorraad opvanguren en maken we het hen graag gemakkelijk om hun kind aan- of af te melden en vakanties in te plannen.