Privacy & Cookie Statement Stichting Kinderopvang Purmerend – Website

 

 1. Introductie: Stichting Kinderopvang Purmerend respecteert uw privacy
 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 3. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
 4. Cookies
 5. Wettelijke grondslagen voor de verwerking
 6. Beveiliging persoonsgegevens
 7. Bewaartermijn persoonsgegevens
 8. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
 9. Wie toegang heeft tot uw gegevens
 10. Wijzigingen in ons beleid
 11. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
 12. Klachtrecht
 13. Contact
 14. Functionaris gegevensbescherming

 

1.    Introductie: Stichting Kinderopvang Purmerend respecteert uw privacy

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat hoe we dat doen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u of van een derde partij hebben ontvangen in het kader van uw websitebezoek. Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, verzamelen wij ook persoonsgegevens van u. Hiervoor verwijzen wij u naar ons privacy statement dat gepubliceerd is op de website.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

2.    Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.

Gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:

 • Uw naam en contactgegevens, wanneer u contact met ons opneemt
 • Nadere informatie die u aan ons verstrekt zodat wij uw vraag of verzoek zo goed mogelijk kunnen afhandelen
 • Gegevens over uw bezoek en surfgedrag, wanneer u onze website bezoekt
 • Uw naam en e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit te nemen.

3.    Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om op uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren
 • Om u relevante informatie te kunnen sturen en u op de hoogte te stellen van onze dienstverlening en events door middel van mailings en nieuwsbrieven
 • Zodat u gebruik kunt maken van de functionaliteiten op onze website
 • Om onze dienstverlening te analyseren en verbeteren, waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens en het genereren van gebruikersstatistieken
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en opvolging te geven aan gerechtelijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde instanties

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

4.    Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Kinderopvang Purmerend of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Naam Cookie                                      bewaartijden

Server                                                  sessieduur

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 Naam Cookie                                      bewaartijd       

_hjIncludedInSample                             sessieduur

_gat_gtag_UA_39110307_1                   sessieduur

_gid                                                     1 dag

_ga                                                      2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5.    Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Het beantwoorden van uw vragen maakt onderdeel uit van onze reguliere bedrijfsactiviteiten. De gegevens die u daartoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben wij belang bij een goed werkende website, afgestemd op de wensen van de bezoeker van de website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. Het gaat hierbij om de volgende verwerkingen:

 • Voordat wij u een nieuwsbrief of een andere publicatie sturen en u nog geen klant van ons bent

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op eenvoudige wijze kunt afmelden.

Overeenkomst

Soms hebben wij bepaalde informatie van u nodig, zoals uw naam, de naam en geboortedatum van uw kind, uw contactgegevens, om aan uw verzoek te kunnen voldoen, bijvoorbeeld voor het inplannen van een rondleiding.

 

6.    Beveiliging persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zorgen voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

7.    Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij er andere (wettelijke) redenen bestaan om de gegevens langer te bewaren:

 • Gegevens die verwerkt worden tijdens uw bezoek aan onze website: niet langer dan 24 maanden.

8.    Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

9.    Wie toegang heeft tot uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de volgende categorieën derde partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Derden aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals: IT-dienstverleners of softwareleveranciers

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

10.  Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

11.  Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie)
 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@kinderopvangpurmerend.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0299-461011 op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

12.  Klachtrecht

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen, of heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? U kunt in dat geval gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

 • Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen.
 • Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

13.  Contact

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:

Stichting Kinderopvang Purmerend
Waterlandlaan 30
1441 MP Purmerend
KVK: 41235528

Telefoon: 0299-461011
E-mail: info@kinderopvangpurmerend.nl

14.  Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is Tonny Plas
De Privacy Officer is Wanda Hoogerbrugge

Telefoon: 0172-785075

E-mail: tonny@privacyopschool.nl en wanda@privacyopschool.nl