De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets.

Hoofdtaak Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van de stichting Kinderopvang Purmerend en daaraan verbonden organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend.

De Raad van Toezicht wordt geacht:

 • toezicht te houden en (al dan niet voorafgaande) controle te hebben op, en het adviseren van, de directeur-bestuurder/Raad van Bestuur omtrent:
 • de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 • de opzet en werking van de interne risico-, beheersings- en controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid;
 • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governance Code Kinderopvang;
 • het financiële verslaggeving proces;
 • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 • het in samenwerking met de bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting;
 • het goedkeuren (en ondertekenen) van de jaarrekening; het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het beleidsplan;
 • het selecteren en voordragen van de externe accountant van de stichting;
 • het selecteren, benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder/Raad van Bestuur;
 • het selecteren en ter benoeming voordragen van leden van de Raad van Toezicht alsmede het voorstellen en vaststellen van de vergoeding voor de Raad van Toezicht;
 • het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder/Raad van Bestuur
 • het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de stichting enerzijds en de directeur-bestuurder/Raad van Bestuur en de externe accountant anderzijds;
 • het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur-bestuurder/Raad van Bestuur betreffen.

Daarnaast wordt van de Raad van Toezicht verwacht:

 • (on)gevraagd de directeur-bestuurder of Raad van Bestuur te adviseren en te fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder
 • integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk tenminste over de volgende kwaliteiten en deskundigheden te beschikken.

Deskundigheden

Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Branchekennis

Minstens één lid heeft een achtergrond op academisch niveau of daaraan gelijkwaardig, als mede kennis van strategische vraagstukken die in de maatschappelijke ontwikkeling spelen

Daarnaast dient dit lid wel in staat te zijn om ondanks eigen specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienst te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder of Raad van Bestuur.

Alle (overige) leden hebben een uitstekend gevoel voor dit soort organisaties (met hun professionals) en de politieke en maatschappelijke context en houden zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder op de hoogte van de ontwikkelingen in de maatschappelijke sector.

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een manier van bedrijfsvoering die gericht is op een balans tussen economisch profijt (Profit), respect voor de sociale kant (People) binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).

In de Raad van Toezicht heeft minstens één lid specifieke kennis op het gebied van maatschappelijk (verantwoord) ondernemen of is deze kennis en ervaring geborgd in een combinatie van enkele leden.

De prioriteit zal hierbij liggen op personeelsbeleid, veiligheid en de rol van de organisatie in de samenleving.

Essentieel is dat aspecten rond duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) zijn verankerd in de strategie en dat hierop adequaat kan worden toegezien.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties

Enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving.

Enkele leden hebben ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen en wetr en regelgeving.

Financiële deskundigheid

Minstens twee leden van de Raad van Toezicht hebben dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat zij op dat gebied in staat zijn kritisch toezicht te houden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie.

Zij kunnen vanuit deze expertise een hoogwaardig klankbord voor de directeur-bestuurder of Raad van Bestuur zijn. Dat betekent dat zij de financiële gegevens kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Juridische deskundigheid

Minstens één lid heeft algemeen juridische deskundigheid en is hiermee in staat op dit gebied kritisch toezicht te houden en als klankbord te fungeren.

Netwerken

Een deel van de Raad van Toezicht heeft een zekere aansluiting in de regio. Zij maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft bij (potentiële) gebruikers en medewerkers, waardoor ze zicht hebben op de (opvang)infrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Een deel van de Raad van Toezicht kan van buiten de regio komen. Deze leden bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken.

Een deel van de Raad van Toezicht heeft zijn netwerk in het openbaar bestuur.

Kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Kinderopvang Purmerend en de met haar verbonden organisaties en voelen zich betrokken bij wat er speelt;

De leden zijn in staat de toezichthoudende rol te scheiden van de rol van het bestuur.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door de directeur-bestuurder of Raad van Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Kinderopvang Purmerend en in complexe strategische vraagstukken en zich hierover een oordeel te vormen.

Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. 

Besluitvaardig

De leden zijn besluitvaardig.

Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten van de Raad van Toezicht en durven waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directeur-bestuurder of Raad van Bestuur en collega-toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en halen in afstemming met de directeur-bestuurder, ook zelf informatie uit de organisatie op en/of  entameren onderwerpen en invalshoeken;

De leden hebben het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder of Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen

Binnen Kinderopvang Purmerend zijn er verschillen in grondslagen en identiteit. Daarnaast heeft Kinderopvang Purmerend als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de Raad van Toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeel- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband

De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeel- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Communicatieve vaardigheden

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kwaliteiten van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.

De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en directeur bestuurder of Raad van Bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Kinderopvang Purmerend kan vervullen.

Overige aspecten van het profiel

Onafhankelijkheid

Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbende waardoor er op structurele basis sprake is van belangentegenstellingen. Klanten en medewerkers van Stichting Kinderopvang Purmerend kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.

De leden kunnen onbevangen opereren ten opzicht van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen voor Kinderopvang Purmerend.

Evenwichtige samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. 

Leeftijd

Een zekere leeftijdsspreiding is gewenst.

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht kunnen voldoende tijd beschikbaar maken. Per jaar zijn er 4 a 5 vergaderingen met de RvT en de bestuurder.

Governance

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Governance code Kinderopvang en handelen daarnaar.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De honorering voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt de vergoeding € 3.500,- (bruto) per jaar. De honorering van de voorzitter bedraagt € 4.500,- (bruto) per jaar.

De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening.

Nevenfuncties

De functie van voorzitter dan wel lid Raad van Toezicht van Kinderopvang Purmerend is slechts te combineren met maximaal vier andere functies als voorzitter dan wel lid van de Raad van Toezicht dan wel Raad van Commissarissen bij een grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt.