Raad van Toezicht van Kinderopvang Purmerend

We vinden goed bestuurlijk toezicht belangrijk. Daarom hebben we binnen Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) een Raad van Toezicht (RvT). Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij voelen zich nauw verwant met de maatschappelijke kinderopvang en houden waardegedreven toezicht. Dit toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur.

Rollen en taken Raad van Toezicht

De RvT vervult drie rollen die door het wettelijke kader, de statuten en de Governance Code Kinderopvang aan de Raad zijn toegekend. Deze drie rollen zijn:

  • Toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder.
  • Adviseur en belangrijke sparringpartner voor het bestuur.
  • Werkgever van het bestuur.

De RvT neemt besluiten in:

  • het goedkeuren van de begroting;
  • de jaarrekening;
  • het meerjarig strategisch plan.

De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar met de bestuurder over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen SKOP. Naast de locatiebezoeken heeft de RvT jaarlijks contact met de medezeggenschapsraad (OR). Ook evalueert de RvT periodiek haar eigen functioneren.

Maak kennis met onze Raad van Toezicht

We stellen onze Raad van Toezicht graag aan je voor.

Simon Butter (voorzitter)
Carola de Ruijter
Ernst ten Broek
Johan Slot
Susanne Stoelinga