De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.kinderopvangpurmerend.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen

De informatie op de website van Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. SKOP geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met info@kinderopvangpurmerend.nl.

Aansprakelijkheid

SKOP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van SKOP, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Externe links

Wanneer SKOP links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door SKOP worden aanbevolen. SKOP aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SKOP niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

SKOP behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKOP of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk bij de privacy officer van SKOP te melden. Zo kan SKOP vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure. Zie onze site voor de actuele contactgegevens van de privacy officer.